علوم سوم دبستان مبحث نیرو همه جا 2

حجم فایل : 2.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا علوم سوم دبستان
مبحث : نیرو همه جا (2)
نیروها تماسی : نیرویی که دو جسم باید با هم تماس داشته باشند . مانند : برداشتن کتاب
غیرتماسی : نیرویی که وقتی به جسم وارد می شود دیده نمی شود . مانند : نیروی آهن ربا آهن ربا دو سر دارد : N و S آهن ربا وقتی آهن ربا را به برخی از وسایل مثل وسایل آهنی نزدیک می کنیم ، به آنها نیرو وارد می کند .
وقتی دو سر هم نام دو آهن ربا را به هم نزدیک کنیم ، یکدیگر را دفع می کنند . ( دور می شوند )
وقتی دو سر ناهمنام آهن ربا را به هم نزدیک کنیم ، یکدیگر را جذب می کنند ( نزدیک می شوند ) نیروی کشش و جاذبه ی زمین نوعی نیروی غیرتماسی است . این نیرو همه ی اجسام روی کره ی زمین را به سمت پایین می کشد .
مثلا وقتی یه توپ را رها می کنید به کدام سمت حرکت می کند ؟ به سمت پایین حرکت می کند . اهرم وسیله ای است که با آن ، اجسام و وسایل سنگین را راحت تر جا به جا می کنیم . اهرم همیشه تکیه گاه در وسط قرار ندارد .
هر چه جسم به تکیه گاه نزدیکتر باشد ، جابجایی جسم آسان تر می شود . نکات چند اهرم اهرم مورد استفاده ی یک خیاط چیست ؟

الف ) میخ کِش ب) چکّش ج ) قیچی د ) سیم چین سوالات کدام گزینه جهت نیروی جاذبه ی زمین است ؟

الف ) ب) ج ) د ) کدام گزینه صحیح است ؟
الف ) همیشه تکیه گاه نزدیک قسمتی است که به آن نیرو وارد می شود .
ب) هرچه فاصله ی جسم و تکیه گاه کمتر باشد ، برداشتن جسم سخت تر است .
ج ) همیشه تکیه گاه در وسط اهرم قرار می گیرد .
د ) هرچه فاصله ی جسم و تکیه گاه کمتر باشد ، برداشتن یا جا به جا کردن جسم راحت تر است . کدام گزینه جاهای خالی را به درستی پر می کند؟
هرچه وسیله ای __________ باشد ، نیروی ____________ برای جا به جا کردن آن لازم است .
الف ) سبک تر – بیشتری ب ) سنگین تر – کمتری
ج ) سنگین تر - بیشتری د )همه موارد در شکل روبرو دو آهن ربا یکدیگر را ____ می کنند .
الف ) دور
ب ) دفع
ج ) جذب
د ) الف و ب پایان...